مقالات تقي زاده(سرمقاله هاي كاوه جلد16) از ايرج افشار+توس

کتاب مقالات تقي زاده(سرمقاله هاي كاوه جلد16) توسط ايرج افشار نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ايرج افشار

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : مقالات تقي زاده(سرمقاله هاي كاوه جلد16)

رديف (id) : 997

داستان هاي دل انگيز ادبيات فارسي از زهرا خانلري+توس

کتاب داستان هاي دل انگيز ادبيات فارسي توسط زهرا خانلري نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 9

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : زهرا خانلري

قیمت پشت‌جلد (price) : 170000

نام كتاب / عنوان (Title) : داستان هاي دل انگيز ادبيات فارسي

رديف (id) : 329

زبان شناسي و زبان فارسي از پرويز ناتل خانلري+توس

کتاب زبان شناسي و زبان فارسي توسط پرويز ناتل خانلري نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1386

نوبت چاپ (Print) : 7

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : پرويز ناتل خانلري

قیمت پشت‌جلد (price) : 90000

نام كتاب / عنوان (Title) : زبان شناسي و زبان فارسي

رديف (id) : 729

مكتب حافظ(2جلدي) از منوچهر مرتضوي+توس

کتاب مكتب حافظ(2جلدي) توسط منوچهر مرتضوي نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 6

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : منوچهر مرتضوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 330000

نام كتاب / عنوان (Title) : مكتب حافظ(2جلدي)

رديف (id) : 278

جامعه شناسي ذوق ادبي از شوكينگ +توس

کتاب جامعه شناسي ذوق ادبي توسط شوكينگ نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1373

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) : فريدون بدره اي

مولف (َAuthor) : شوكينگ

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : جامعه شناسي ذوق ادبي

رديف (id) : 49

نفثه المصدور از شهاب الدين محمد خرندزي زيدري نسوي+توس

کتاب نفثه المصدور توسط شهاب الدين محمد خرندزي زيدري نسوي نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) : َ اميرحسن يزدگردي

مولف (َAuthor) : شهاب الدين محمد خرندزي زيدري نسوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : نفثه المصدور

رديف (id) : 58

مقالات فروغي(2جلدي) از محمد علي ذكاء الملك+توس

کتاب مقالات فروغي(2جلدي) توسط محمد علي ذكاء الملك نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) : محسن باقرزاده

مولف (َAuthor) : محمد علي ذكاء الملك

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : مقالات فروغي(2جلدي)

رديف (id) : 890

مقالات تقي زاده(تعليم و تربيت جلد17) از ايراج افشار+توس

کتاب مقالات تقي زاده(تعليم و تربيت جلد17) توسط ايراج افشار نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ايراج افشار

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : مقالات تقي زاده(تعليم و تربيت جلد17)

رديف (id) : 996

دستور تاريخي زبان فارسي از پرويز ناتل خانلري+توس

کتاب دستور تاريخي زبان فارسي توسط پرويز ناتل خانلري نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 8

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : پرويز ناتل خانلري

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : دستور تاريخي زبان فارسي

رديف (id) : 1148

هفتاد سخن(4 جلدي) از پرويز ناتل خانلري+توس

کتاب هفتاد سخن(4 جلدي) توسط پرويز ناتل خانلري نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1377

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : پرويز ناتل خانلري

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : هفتاد سخن(4 جلدي)

رديف (id) : 312