والعصر(شعر تركي) از حيدر عباسي(باريشماز)+اوحدي

کتاب والعصر(شعر تركي) توسط حيدر عباسي(باريشماز) نوشته شده و در انتشارات اوحدي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1384

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اوحدي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حيدر عباسي(باريشماز)

قیمت پشت‌جلد (price) : 30000

نام كتاب / عنوان (Title) : والعصر(شعر تركي)

رديف (id) : 879

چاغيريلماميش قوناقلار(شعر تركي) از حيدر عباسي(باريشماز)+اوحدي

کتاب چاغيريلماميش قوناقلار(شعر تركي) توسط حيدر عباسي(باريشماز) نوشته شده و در انتشارات اوحدي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1383

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اوحدي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حيدر عباسي(باريشماز)

قیمت پشت‌جلد (price) : 30000

نام كتاب / عنوان (Title) : چاغيريلماميش قوناقلار(شعر تركي)

رديف (id) : 396

نغمه داغي(شعر تركي) از حيدر عباسي(باريشماز)+اوحدي

کتاب نغمه داغي(شعر تركي) توسط حيدر عباسي(باريشماز) نوشته شده و در انتشارات اوحدي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1383

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اوحدي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حيدر عباسي(باريشماز)

قیمت پشت‌جلد (price) : 30000

نام كتاب / عنوان (Title) : نغمه داغي(شعر تركي)

رديف (id) : 255

اودوملو ديرك(شعر تركي) از حيدر عباسي+اوحدي

کتاب اودوملو ديرك(شعر تركي) توسط حيدر عباسي نوشته شده و در انتشارات اوحدي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1383

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اوحدي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حيدر عباسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 25000

نام كتاب / عنوان (Title) : اودوملو ديرك(شعر تركي)

رديف (id) : 889

دووارلار(شعر تركي) از باريشماز+اوحدي

کتاب دووارلار(شعر تركي) توسط باريشماز نوشته شده و در انتشارات اوحدي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1382

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اوحدي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : باريشماز

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : دووارلار(شعر تركي)

رديف (id) : 253