نفثه المصدور از شهاب الدين محمد خرندزي زيدري نسوي+توس

کتاب نفثه المصدور توسط شهاب الدين محمد خرندزي زيدري نسوي نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) : َ اميرحسن يزدگردي

مولف (َAuthor) : شهاب الدين محمد خرندزي زيدري نسوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : نفثه المصدور

رديف (id) : 58

تاريخ الادب العربي متن عربي از حنا الفخوري +توس

کتاب تاريخ الادب العربي متن عربي توسط حنا الفخوري نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 7

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حنا الفخوري

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاريخ الادب العربي متن عربي

رديف (id) : 52

مينوي خرد از احمد تفضلي +توس

کتاب مينوي خرد توسط احمد تفضلي نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) : ژاله آموزگار

مولف (َAuthor) : احمد تفضلي

قیمت پشت‌جلد (price) : 35000

نام كتاب / عنوان (Title) : مينوي خرد

رديف (id) : 54