سنگ و گهر در هزار سال شعر فارسي(تشبيهات و استعارات) از بهرام گرامي+علمي

کتاب سنگ و گهر در هزار سال شعر فارسي(تشبيهات و استعارات) توسط بهرام گرامي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : بهرام گرامي

قیمت پشت‌جلد (price) : 290000

نام كتاب / عنوان (Title) : سنگ و گهر در هزار سال شعر فارسي(تشبيهات و استعارات)

رديف (id) : 714

فرهنگ نمادهاي آييني(كهن نامه هاي زبان شناسي) از جي سي كوپر+علمي

کتاب فرهنگ نمادهاي آييني(كهن نامه هاي زبان شناسي) توسط جي سي كوپر نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) : رقيه بهزادي

مولف (َAuthor) : جي سي كوپر

قیمت پشت‌جلد (price) : 275000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ نمادهاي آييني(كهن نامه هاي زبان شناسي)

رديف (id) : 723

اگزيستانسياليسم و ادبيات معاصر ايران از عيسي امن خاني+علمي

کتاب اگزيستانسياليسم و ادبيات معاصر ايران توسط عيسي امن خاني نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عيسي امن خاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : اگزيستانسياليسم و ادبيات معاصر ايران

رديف (id) : 752

فرهنگ توصيفي آواشناسي و واج شناسي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي10) از

کتاب فرهنگ توصيفي آواشناسي و واج شناسي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي10) توسط گلناز مدرسي قوامي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : گلناز مدرسي قوامي

قیمت پشت‌جلد (price) : 345000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ توصيفي آواشناسي و واج شناسي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي10)

رديف (id) : 712

عشق صوفيانه در آينه استعاره(نظام هاي استعاري عشق-نگين هاي زبان شناسي19) از دكتر

کتاب عشق صوفيانه در آينه استعاره(نظام هاي استعاري عشق-نگين هاي زبان شناسي19) توسط دكتر زهره هاشمي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : دكتر زهره هاشمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 395000

نام كتاب / عنوان (Title) : عشق صوفيانه در آينه استعاره(نظام هاي استعاري عشق-نگين هاي زبان شناسي19)

رديف (id) : 1025

فرهنگ توصيفي دستور تاريخي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي 14) از احسان چنگيز

کتاب فرهنگ توصيفي دستور تاريخي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي 14) توسط احسان چنگيزي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : احسان چنگيزي

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ توصيفي دستور تاريخي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي 14)

رديف (id) : 812

فرهنگ توصيفي زبان شناسي شناختي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي8) از سپيده عبدالكريم

کتاب فرهنگ توصيفي زبان شناسي شناختي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي8) توسط سپيده عبدالكريمي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سپيده عبدالكريمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 175000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ توصيفي زبان شناسي شناختي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي8)

رديف (id) : 1001

يادگار گنبد دوار(تلخيص و تحليلي از خسرو و شيرين نظامي) از منصور ثروت+علمي

کتاب يادگار گنبد دوار(تلخيص و تحليلي از خسرو و شيرين نظامي) توسط منصور ثروت نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : منصور ثروت

قیمت پشت‌جلد (price) : 110000

نام كتاب / عنوان (Title) : يادگار گنبد دوار(تلخيص و تحليلي از خسرو و شيرين نظامي)

رديف (id) : 677

فرهنگ توصيفي زبان شناسي اجتماعي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي3) از سپيد

کتاب فرهنگ توصيفي زبان شناسي اجتماعي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي3) توسط سپيده عبدالكريمي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سپيده عبدالكريمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 160000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ توصيفي زبان شناسي اجتماعي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي3)

رديف (id) : 674

گفت و گو ها(نگين هاي زبان شنسي18) از رومن ياكوبسن كريستينا پومورسكا+

کتاب گفت و گو ها(نگين هاي زبان شنسي18) توسط رومن ياكوبسن كريستينا پومورسكا نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) : كيومرث جهانگردي

مولف (َAuthor) : رومن ياكوبسن كريستينا پومورسكا

قیمت پشت‌جلد (price) : 210000

نام كتاب / عنوان (Title) : گفت و گو ها(نگين هاي زبان شنسي18)

رديف (id) : 713