نقد و بررسي كتاب تهران(37)(زمستان 91) از گروه نويسندگان +كتاب ر

کتاب نقد و بررسي كتاب تهران(37)(زمستان 91) توسط گروه نويسندگان نوشته شده و در انتشارات كتاب روشن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) : 0

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب روشن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : گروه نويسندگان

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقد و بررسي كتاب تهران(37)(زمستان 91)

رديف (id) : 59

نقد و بررسي كتاب تهران(46)+كتاب روشن

کتاب نقد و بررسي كتاب تهران(46) توسط نوشته شده و در انتشارات كتاب روشن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب روشن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) :

قیمت پشت‌جلد (price) : 90000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقد و بررسي كتاب تهران(46)

رديف (id) : 661

نقد و بررسي كتاب تهران(41) از گروه نويسندگان+كتاب روشن

کتاب نقد و بررسي كتاب تهران(41) توسط گروه نويسندگان نوشته شده و در انتشارات كتاب روشن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب روشن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : گروه نويسندگان

قیمت پشت‌جلد (price) : 60000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقد و بررسي كتاب تهران(41)

رديف (id) : 963

نقد و بررسي كتاب تهران(بهار 1392)(38) از گروه نويسندگان+كتاب روشن

کتاب نقد و بررسي كتاب تهران(بهار 1392)(38) توسط گروه نويسندگان نوشته شده و در انتشارات كتاب روشن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) : 0

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب روشن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : گروه نويسندگان

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقد و بررسي كتاب تهران(بهار 1392)(38)

رديف (id) : 79