كاشاني نامه(احوال و آثار غياث الدين جمشد كاشاني) از ابوالقاسم قرباني

کتاب كاشاني نامه(احوال و آثار غياث الدين جمشد كاشاني) توسط ابوالقاسم قرباني نوشته شده و در انتشارات مركز نشر دانشگاهي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1368

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز نشر دانشگاهي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ابوالقاسم قرباني

قیمت پشت‌جلد (price) : 13000

نام كتاب / عنوان (Title) : كاشاني نامه(احوال و آثار غياث الدين جمشد كاشاني)

رديف (id) : 403

نگاهي به دنياي خاقاني(جلد1) از معصومه معدن كن+مركز نشر دانشگاهي

کتاب نگاهي به دنياي خاقاني(جلد1) توسط معصومه معدن كن نوشته شده و در انتشارات مركز نشر دانشگاهي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1375

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز نشر دانشگاهي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : معصومه معدن كن

قیمت پشت‌جلد (price) : 24000

نام كتاب / عنوان (Title) : نگاهي به دنياي خاقاني(جلد1)

رديف (id) : 156

رياض الافكار در توصيف خزان و بهار از يارعلي تبريزي+مركز نشر دانشگ

کتاب رياض الافكار در توصيف خزان و بهار توسط يارعلي تبريزي نوشته شده و در انتشارات مركز نشر دانشگاهي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1382

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز نشر دانشگاهي

مترجم (Translate with) : نصرالله پورجوادي

مولف (َAuthor) : يارعلي تبريزي

قیمت پشت‌جلد (price) : 30000

نام كتاب / عنوان (Title) : رياض الافكار در توصيف خزان و بهار

رديف (id) : 971

نگاهي به دنياي خاقاني(جلد2) از معصومه معدن كن+مركز نشر دانشگاهي

کتاب نگاهي به دنياي خاقاني(جلد2) توسط معصومه معدن كن نوشته شده و در انتشارات مركز نشر دانشگاهي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1377

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز نشر دانشگاهي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : معصومه معدن كن

قیمت پشت‌جلد (price) : 17000

نام كتاب / عنوان (Title) : نگاهي به دنياي خاقاني(جلد2)

رديف (id) : 865

سفينه تبريز از محمدبن مسعود تبريزي+مركز نشر دانشگاهي

کتاب سفينه تبريز توسط محمدبن مسعود تبريزي نوشته شده و در انتشارات مركز نشر دانشگاهي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز نشر دانشگاهي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمدبن مسعود تبريزي

قیمت پشت‌جلد (price) : 1140000

نام كتاب / عنوان (Title) : سفينه تبريز

رديف (id) : 183

آيين نگارش از احمد سميعي+مركز نشر دانشگاهي

کتاب آيين نگارش توسط احمد سميعي نوشته شده و در انتشارات مركز نشر دانشگاهي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1383

نوبت چاپ (Print) : 10

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز نشر دانشگاهي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : احمد سميعي

قیمت پشت‌جلد (price) : 60000

نام كتاب / عنوان (Title) : آيين نگارش

رديف (id) : 1065

غلط ننويسيم(فرهنگ دشواري هاي زبان فارسي) از ابوالحسن نجفي+مركز نشر دانشگاهي

کتاب غلط ننويسيم(فرهنگ دشواري هاي زبان فارسي) توسط ابوالحسن نجفي نوشته شده و در انتشارات مركز نشر دانشگاهي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 19

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز نشر دانشگاهي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ابوالحسن نجفي

قیمت پشت‌جلد (price) : 190000

نام كتاب / عنوان (Title) : غلط ننويسيم(فرهنگ دشواري هاي زبان فارسي)

رديف (id) : 140

مقامات حميدي از رضا انزابي نژاد+مركز نشر دانشگاهي

کتاب مقامات حميدي توسط رضا انزابي نژاد نوشته شده و در انتشارات مركز نشر دانشگاهي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز نشر دانشگاهي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : رضا انزابي نژاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : مقامات حميدي

رديف (id) : 1060