جادوي سخن جهان نظامي از بهروز ثروتيان+معين

کتاب جادوي سخن جهان نظامي توسط بهروز ثروتيان نوشته شده و در انتشارات معين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : معين

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : بهروز ثروتيان

قیمت پشت‌جلد (price) : 400000

نام كتاب / عنوان (Title) : جادوي سخن جهان نظامي

رديف (id) : 809

حكيم خيام نيشابوري از عليرضا ذكاوتي قراگزلو+معين

کتاب حكيم خيام نيشابوري توسط عليرضا ذكاوتي قراگزلو نوشته شده و در انتشارات معين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : معين

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عليرضا ذكاوتي قراگزلو

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : حكيم خيام نيشابوري

رديف (id) : 521

فرزند ايران(داستاني بر پايه سرگذشت فردوسي) از مير جلال الدين كزازي+مع

کتاب فرزند ايران(داستاني بر پايه سرگذشت فردوسي) توسط مير جلال الدين كزازي نوشته شده و در انتشارات معين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : معين

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مير جلال الدين كزازي

قیمت پشت‌جلد (price) : 75000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرزند ايران(داستاني بر پايه سرگذشت فردوسي)

رديف (id) : 493

قند و نمك(ضرب المثلهاي تهراني به زبان محاوره) از جعفر شهري +معين

کتاب قند و نمك(ضرب المثلهاي تهراني به زبان محاوره) توسط جعفر شهري نوشته شده و در انتشارات معين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1384

نوبت چاپ (Print) : 6

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : معين

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جعفر شهري

قیمت پشت‌جلد (price) : 350000

نام كتاب / عنوان (Title) : قند و نمك(ضرب المثلهاي تهراني به زبان محاوره)

رديف (id) : 843

زبان پهلوي ادبيات و دستور آن از ژاله آموزگار+معين

کتاب زبان پهلوي ادبيات و دستور آن توسط ژاله آموزگار نوشته شده و در انتشارات معين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 7

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : معين

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ژاله آموزگار

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : زبان پهلوي ادبيات و دستور آن

رديف (id) : 1147

دمي بي خويشتن با خويشتن(گذر و نگري بر نهانگرايي و راز آشنايي) از جل

کتاب دمي بي خويشتن با خويشتن(گذر و نگري بر نهانگرايي و راز آشنايي) توسط جلال الدين كزازي نوشته شده و در انتشارات معين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : معين

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جلال الدين كزازي

قیمت پشت‌جلد (price) : 80000

نام كتاب / عنوان (Title) : دمي بي خويشتن با خويشتن(گذر و نگري بر نهانگرايي و راز آشنايي)

رديف (id) : 614