هندوئيسم و اسلام در هند(مجموعه مقالات) از حجت الله جواني+نشر علم

کتاب هندوئيسم و اسلام در هند(مجموعه مقالات) توسط حجت الله جواني نوشته شده و در انتشارات نشر علم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر علم

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حجت الله جواني

قیمت پشت‌جلد (price) : 95000

نام كتاب / عنوان (Title) : هندوئيسم و اسلام در هند(مجموعه مقالات)

رديف (id) : 1129

كجاوه ناهم لنگ از باستاني پاريزي+نشر علم

کتاب كجاوه ناهم لنگ توسط باستاني پاريزي نوشته شده و در انتشارات نشر علم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر علم

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : باستاني پاريزي

قیمت پشت‌جلد (price) : 295000

نام كتاب / عنوان (Title) : كجاوه ناهم لنگ

رديف (id) : 916

نامه هاي خاموشان(نامه هاي ناموران فرهنگي و ادبي به ايرج افشار) از محمد اف

کتاب نامه هاي خاموشان(نامه هاي ناموران فرهنگي و ادبي به ايرج افشار) توسط محمد افشين وفايي نوشته شده و در انتشارات نشر علم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر علم

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد افشين وفايي

قیمت پشت‌جلد (price) : 290000

نام كتاب / عنوان (Title) : نامه هاي خاموشان(نامه هاي ناموران فرهنگي و ادبي به ايرج افشار)

رديف (id) : 420

نشانه شناسي نظريه و عمل از فرزان سجودي+نشر علم

کتاب نشانه شناسي نظريه و عمل توسط فرزان سجودي نوشته شده و در انتشارات نشر علم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر علم

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : فرزان سجودي

قیمت پشت‌جلد (price) : 75000

نام كتاب / عنوان (Title) : نشانه شناسي نظريه و عمل

رديف (id) : 279

المعجم في معايير اشعار الاجم از قيس الرزي+نشر علم

کتاب المعجم في معايير اشعار الاجم توسط قيس الرزي نوشته شده و در انتشارات نشر علم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر علم

مترجم (Translate with) : مدرس رضوي

مولف (َAuthor) : قيس الرزي

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : المعجم في معايير اشعار الاجم

رديف (id) : 252

گزيده اشعار حكيم مهدي الهي قمشه اي از مهدي الهي قمشه اي+نشر علم

کتاب گزيده اشعار حكيم مهدي الهي قمشه اي توسط مهدي الهي قمشه اي نوشته شده و در انتشارات نشر علم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر علم

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهدي الهي قمشه اي

قیمت پشت‌جلد (price) : 285000

نام كتاب / عنوان (Title) : گزيده اشعار حكيم مهدي الهي قمشه اي

رديف (id) : 516

ديوان كامل اشعار ناصرالدين شاه قاجار(ناصر) از حسن گل محمدي+نش

کتاب ديوان كامل اشعار ناصرالدين شاه قاجار(ناصر) توسط حسن گل محمدي نوشته شده و در انتشارات نشر علم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر علم

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسن گل محمدي

قیمت پشت‌جلد (price) : 155000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان كامل اشعار ناصرالدين شاه قاجار(ناصر)

رديف (id) : 413

التفات در شعر معاصر فارسي(رويكردي نشانه شناختي) از فرزان سجودي فريد

کتاب التفات در شعر معاصر فارسي(رويكردي نشانه شناختي) توسط فرزان سجودي فريد دهقان طرزجاني نوشته شده و در انتشارات نشر علم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر علم

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : فرزان سجودي فريد دهقان طرزجاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : التفات در شعر معاصر فارسي(رويكردي نشانه شناختي)

رديف (id) : 524

ادبيات سياسي تشيع از صادق آيينه وند+نشر علم

کتاب ادبيات سياسي تشيع توسط صادق آيينه وند نوشته شده و در انتشارات نشر علم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر علم

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : صادق آيينه وند

قیمت پشت‌جلد (price) : 95000

نام كتاب / عنوان (Title) : ادبيات سياسي تشيع

رديف (id) : 231