شاهنامه فردوسي(دفتر سوم)(تصحيح انتقادي و شرح يكايك ابيات) از مهري بهفر+نشر

کتاب شاهنامه فردوسي(دفتر سوم)(تصحيح انتقادي و شرح يكايك ابيات) توسط مهري بهفر نوشته شده و در انتشارات نشر نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهري بهفر

قیمت پشت‌جلد (price) : 390000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه فردوسي(دفتر سوم)(تصحيح انتقادي و شرح يكايك ابيات)

رديف (id) : 624

امير ارسلان از نورالدين زرين كلك+نشر نو

کتاب امير ارسلان توسط نورالدين زرين كلك نوشته شده و در انتشارات نشر نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : نورالدين زرين كلك

قیمت پشت‌جلد (price) : 600000

نام كتاب / عنوان (Title) : امير ارسلان

رديف (id) : 807

زبان حال در عرفان و ادبيات پارسي از نصرالله پورجوادي+نشر نو

کتاب زبان حال در عرفان و ادبيات پارسي توسط نصرالله پورجوادي نوشته شده و در انتشارات نشر نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : نصرالله پورجوادي

قیمت پشت‌جلد (price) : 700000

نام كتاب / عنوان (Title) : زبان حال در عرفان و ادبيات پارسي

رديف (id) : 622

فيروز و نسرين(منظومه غنايي از نياز شيرازي) از نياز شيرازي+نشر نو

کتاب فيروز و نسرين(منظومه غنايي از نياز شيرازي) توسط نياز شيرازي نوشته شده و در انتشارات نشر نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر نو

مترجم (Translate with) : احمد رضا يامه ها

مولف (َAuthor) : نياز شيرازي

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : فيروز و نسرين(منظومه غنايي از نياز شيرازي)

رديف (id) : 788

شاهنامه در دو بازخواني از مهري بهفر+نشر نو

کتاب شاهنامه در دو بازخواني توسط مهري بهفر نوشته شده و در انتشارات نشر نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهري بهفر

قیمت پشت‌جلد (price) : 650000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه در دو بازخواني

رديف (id) : 623

تاريخ زبان فارسي(تك جلدي) از پرويز ناتل خانلري+نشر نو

کتاب تاريخ زبان فارسي(تك جلدي) توسط پرويز ناتل خانلري نوشته شده و در انتشارات نشر نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 10

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : پرويز ناتل خانلري

قیمت پشت‌جلد (price) : 900000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاريخ زبان فارسي(تك جلدي)

رديف (id) : 1005

شاهنامه فردوسي(دفتر يكم)(تصحيح انتقادي و شرح يكايك ابيات) از مهري بهفر+نشر نو

کتاب شاهنامه فردوسي(دفتر يكم)(تصحيح انتقادي و شرح يكايك ابيات) توسط مهري بهفر نوشته شده و در انتشارات نشر نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهري بهفر

قیمت پشت‌جلد (price) : 850000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه فردوسي(دفتر يكم)(تصحيح انتقادي و شرح يكايك ابيات)

رديف (id) : 625

شاهنامه فردوسي(دفتر چهارم)(تصحيح انتقادي و شرح يكايك ابيات) از مهري

کتاب شاهنامه فردوسي(دفتر چهارم)(تصحيح انتقادي و شرح يكايك ابيات) توسط مهري بهفر نوشته شده و در انتشارات نشر نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهري بهفر

قیمت پشت‌جلد (price) : 480000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه فردوسي(دفتر چهارم)(تصحيح انتقادي و شرح يكايك ابيات)

رديف (id) : 694

هنر رمان از ناصر ايراني+نشر نو

کتاب هنر رمان توسط ناصر ايراني نوشته شده و در انتشارات نشر نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ناصر ايراني

قیمت پشت‌جلد (price) : 490000

نام كتاب / عنوان (Title) : هنر رمان

رديف (id) : 695