پژوهشگران معاصر ايران(عباس اقبال آشتياني بديع الزمان فروزانفر)(ج

کتاب پژوهشگران معاصر ايران(عباس اقبال آشتياني بديع الزمان فروزانفر)(جلد5) توسط هوشنگ اتحاد نوشته شده و در انتشارات فرهنگ معاصر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1381

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگ معاصر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : هوشنگ اتحاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 170000

نام كتاب / عنوان (Title) : پژوهشگران معاصر ايران(عباس اقبال آشتياني بديع الزمان فروزانفر)(جلد5)

رديف (id) : 174

يادداشت ها و گفتاره هاي خارج از نوبت از رضا بابايي+فرهنگ معاصر

کتاب يادداشت ها و گفتاره هاي خارج از نوبت توسط رضا بابايي نوشته شده و در انتشارات فرهنگ معاصر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگ معاصر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : رضا بابايي

قیمت پشت‌جلد (price) : 79000

نام كتاب / عنوان (Title) : يادداشت ها و گفتاره هاي خارج از نوبت

رديف (id) : 437

فرهنگ شيطان(فارسي-انگليسي) طنز از آمبروز بيرس+فرهنگ معاصر

کتاب فرهنگ شيطان(فارسي-انگليسي) طنز توسط آمبروز بيرس نوشته شده و در انتشارات فرهنگ معاصر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگ معاصر

مترجم (Translate with) : رضي هيرمدي

مولف (َAuthor) : آمبروز بيرس

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ شيطان(فارسي-انگليسي) طنز

رديف (id) : 193

پژوهشگران معاصر ايران(حبيب يغمايي جلال الدين همايي)(جلد8) از هوشن

کتاب پژوهشگران معاصر ايران(حبيب يغمايي جلال الدين همايي)(جلد8) توسط هوشنگ اتحاد نوشته شده و در انتشارات فرهنگ معاصر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگ معاصر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : هوشنگ اتحاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 320000

نام كتاب / عنوان (Title) : پژوهشگران معاصر ايران(حبيب يغمايي جلال الدين همايي)(جلد8)

رديف (id) : 172

پژوهشگران معاصر ايران(مجتبي مينوي)(جلد9) از هوشنگ اتحاد +فرهنگ معا

کتاب پژوهشگران معاصر ايران(مجتبي مينوي)(جلد9) توسط هوشنگ اتحاد نوشته شده و در انتشارات فرهنگ معاصر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگ معاصر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : هوشنگ اتحاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : پژوهشگران معاصر ايران(مجتبي مينوي)(جلد9)

رديف (id) : 177

پژوهشگران معاصر ايران(مصاحب دانش پژوه صفا زرياب خويي)(جلد10) از هوشنگ

کتاب پژوهشگران معاصر ايران(مصاحب دانش پژوه صفا زرياب خويي)(جلد10) توسط هوشنگ اتحاد نوشته شده و در انتشارات فرهنگ معاصر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگ معاصر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : هوشنگ اتحاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 320000

نام كتاب / عنوان (Title) : پژوهشگران معاصر ايران(مصاحب دانش پژوه صفا زرياب خويي)(جلد10)

رديف (id) : 178

پژوهشگران معاصر ايران(پور داود بهار بهروز حكمت)(جلد2) از هوشنگ اتحاد+فرهنگ

کتاب پژوهشگران معاصر ايران(پور داود بهار بهروز حكمت)(جلد2) توسط هوشنگ اتحاد نوشته شده و در انتشارات فرهنگ معاصر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگ معاصر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : هوشنگ اتحاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 170000

نام كتاب / عنوان (Title) : پژوهشگران معاصر ايران(پور داود بهار بهروز حكمت)(جلد2)

رديف (id) : 173

پژوهشگران معاصر ايران(علي دشتي نصرالله فلسفي)(جلد7) از هوشنگ اتحاد+فرهنگ معاصر

کتاب پژوهشگران معاصر ايران(علي دشتي نصرالله فلسفي)(جلد7) توسط هوشنگ اتحاد نوشته شده و در انتشارات فرهنگ معاصر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگ معاصر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : هوشنگ اتحاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 320000

نام كتاب / عنوان (Title) : پژوهشگران معاصر ايران(علي دشتي نصرالله فلسفي)(جلد7)

رديف (id) : 176

بابا طاهر(شرح احوال و نگاهي به آثار) از ابو محمد طاهر جصاص همداني+فره

کتاب بابا طاهر(شرح احوال و نگاهي به آثار) توسط ابو محمد طاهر جصاص همداني نوشته شده و در انتشارات فرهنگ معاصر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگ معاصر

مترجم (Translate with) : نصرالله پور جوادي

مولف (َAuthor) : ابو محمد طاهر جصاص همداني

قیمت پشت‌جلد (price) : 180000

نام كتاب / عنوان (Title) : بابا طاهر(شرح احوال و نگاهي به آثار)

رديف (id) : 1103

پژوهشگران معاصر ايران(احمد كسروي سعيد نفسي)(جلد4) از هوشنگ اتحاد+فره

کتاب پژوهشگران معاصر ايران(احمد كسروي سعيد نفسي)(جلد4) توسط هوشنگ اتحاد نوشته شده و در انتشارات فرهنگ معاصر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگ معاصر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : هوشنگ اتحاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 320000

نام كتاب / عنوان (Title) : پژوهشگران معاصر ايران(احمد كسروي سعيد نفسي)(جلد4)

رديف (id) : 175