ليلي گلستان(تاريخ شفاهي ادبيات1) از ليلي گلستان+ثالث

کتاب ليلي گلستان(تاريخ شفاهي ادبيات1) توسط ليلي گلستان نوشته شده و در انتشارات ثالث چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ثالث

مترجم (Translate with) : اكبرياني

مولف (َAuthor) : ليلي گلستان

قیمت پشت‌جلد (price) : 75000

نام كتاب / عنوان (Title) : ليلي گلستان(تاريخ شفاهي ادبيات1)

رديف (id) : 1057

به ياد ميهن از كاميار عابدي+ثالث

کتاب به ياد ميهن توسط كاميار عابدي نوشته شده و در انتشارات ثالث چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ثالث

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : كاميار عابدي

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : به ياد ميهن

رديف (id) : 311

شمس لنگرودي(تاريخ ادبيات شفاهي ايران) از شمس لنگرودي+ثالث

کتاب شمس لنگرودي(تاريخ ادبيات شفاهي ايران) توسط شمس لنگرودي نوشته شده و در انتشارات ثالث چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ثالث

مترجم (Translate with) : كيوان باژن

مولف (َAuthor) : شمس لنگرودي

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : شمس لنگرودي(تاريخ ادبيات شفاهي ايران)

رديف (id) : 240

گونه هاي نوآوري در شعر معاصر ايران از كاووس حسن لي +ثالث

کتاب گونه هاي نوآوري در شعر معاصر ايران توسط كاووس حسن لي نوشته شده و در انتشارات ثالث چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1386

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ثالث

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : كاووس حسن لي

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : گونه هاي نوآوري در شعر معاصر ايران

رديف (id) : 84

شيوه مطالعه ادبيات انگليسي از نيكلاس مارش+ثالث

کتاب شيوه مطالعه ادبيات انگليسي توسط نيكلاس مارش نوشته شده و در انتشارات ثالث چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ثالث

مترجم (Translate with) : مهدي صالحي

مولف (َAuthor) : نيكلاس مارش

قیمت پشت‌جلد (price) : 35000

نام كتاب / عنوان (Title) : شيوه مطالعه ادبيات انگليسي

رديف (id) : 385

مهدي غبرايي(تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران) از كيوان باژن+ثالث

کتاب مهدي غبرايي(تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران) توسط كيوان باژن نوشته شده و در انتشارات ثالث چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ثالث

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : كيوان باژن

قیمت پشت‌جلد (price) : 210000

نام كتاب / عنوان (Title) : مهدي غبرايي(تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران)

رديف (id) : 783

كامو آرمان سادگي از ايريس راديش+ثالث

کتاب كامو آرمان سادگي توسط ايريس راديش نوشته شده و در انتشارات ثالث چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ثالث

مترجم (Translate with) : مهشيد ميرمعزي

مولف (َAuthor) : ايريس راديش

قیمت پشت‌جلد (price) : 280000

نام كتاب / عنوان (Title) : كامو آرمان سادگي

رديف (id) : 737

ديوان وحشي بافقي(با مقدمه سعيد نفيسي) از كمال الدين وحشي بافقي+ث

کتاب ديوان وحشي بافقي(با مقدمه سعيد نفيسي) توسط كمال الدين وحشي بافقي نوشته شده و در انتشارات ثالث چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ثالث

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : كمال الدين وحشي بافقي

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان وحشي بافقي(با مقدمه سعيد نفيسي)

رديف (id) : 498

ضيا موحد(تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران) از محمد هاشمي اكبرياني+

کتاب ضيا موحد(تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران) توسط محمد هاشمي اكبرياني نوشته شده و در انتشارات ثالث چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ثالث

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد هاشمي اكبرياني

قیمت پشت‌جلد (price) : 175000

نام كتاب / عنوان (Title) : ضيا موحد(تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران)

رديف (id) : 896

عمران صلاحي(تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران) از عمران صلاحي+ثالث

کتاب عمران صلاحي(تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران) توسط عمران صلاحي نوشته شده و در انتشارات ثالث چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ثالث

مترجم (Translate with) : كيوان باژن

مولف (َAuthor) : عمران صلاحي

قیمت پشت‌جلد (price) : 175000

نام كتاب / عنوان (Title) : عمران صلاحي(تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران)

رديف (id) : 245